×
Znajdź nas na:
sklep@kosiarkibielsko.pl
502 405 848

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.kosiarkibielsko.pl

z dnia 2020-04-01

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kosiarkibielsko.pl

[Definicje]

§ 1

Pojęcia użyte w Regulaminie, jeśli nie postanowiono inaczej,  oznaczają:

1.        Sprzedawca – Tomasz Hołysz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Hołysz Narzędzia i Serwis, ul. Górska 1a; 43-300 Bielsko-Biała, będącym jednocześnie adresem do korespondencji: ul. Górska 1a; 43-300 Bielsko-Biała; NIP: 5492186325,(REGON: 369118916, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw gospodarki ), adres e -mail: sklep@kosiarkibielsko.pl; będący jednocześnie sprzedawcą oraz usługodawcą.

2.        Sklep internetowy – sklep internetowy Kosiarki Bielsko działający pod adresem: www.kosiarkibielsko.pl;

3.        Klient – konsument lub przedsiębiorca korzystający z usług Kosiarki Bielsko;

4.        Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z Kosiarki Bielsko (dokonująca zakupów w Sklepie internetowym), w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5.        Przedsiębiorca – osoba zawierająca umowę z Kosiarki Bielsko (dokonująca zakupów w Sklepie internetowym) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej;

6.        Strona WWWwww.kosiarkibielsko.pl;

7.        Towar – przedmiot oferowany do sprzedaży przez Kosiarki Bielsko;

8.        Zamówienie – zamówienie, którego przedmiotem jest Towar będący w ofercie Kosiarki Bielsko;

9.        Formularz zamówienia – formularz dostępny na Stronie WWW, poprzez który dokonywane są zamówienia Towarów;

10.    Konto – funkcjonalność ułatwiająca korzystanie ze Sklepu Internetowego;

11.    Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

12.    Regulamin – niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz. 1422 ze zm.) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu;

13.    Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Kosiarki Bielsko przy wykorzystaniu korespondencji elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Kosiarki Bielsko cyklicznych treści zawierających informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym:

14.    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;

15.    Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

[Stosowanie postanowień Regulaminu]

§ 2

1.      Regulamin znajduje zastosowanie w umowach zawieranych z Użytkownikami za pośrednictwem Sklepu internetowego.

[Informacje podstawowe]

§ 3

1.        Właścicielem Sklepu internetowego oraz podmiotem z którym zawierana jest umowa sprzedaży jest Tomasz Hołysz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Hołysz Narzędzia i Serwis, ul. Górska 1a; 43-300 Bielsko-Biała, będącym jednocześnie adresem do korespondencji: ul. Górska 1a; 43-300 Bielsko-Biała; NIP: 5492186325, adres e -mail: sklep@kosiarkibielsko.pl

2.        Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie WWW. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

3.        Klientami Sklepu internetowego mogą być zarówno Konsumenci jak i Przedsiębiorcy, którzy zaakceptowali Regulamin i przestrzegają jego postanowień.

4.        Sprzedaż Towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy odbywa się za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5.        Każdy Klient składający zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. W trakcie składania zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyraża jego akceptację w obowiązującym brzmieniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia, a także składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.

6.        W sprawach związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego, w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, a także wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: sklep@kosiarkibielsko.pl.

7.        Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.      urządzenie umożliwiające dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej lub Opera w wersji 12.0 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej lub Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub nowszej;

b.      minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli;

c.      włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascripts.

 

[Towar i cena]

§ 4

 

1.      Sprzedawca zamieszcza na Stronie WWW informacje o istotnych właściwościach Towaru oraz o jego cenie. Prezentowane na Stronie WWW informacje odnośnie Towaru oraz jego ceny dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego.

2.      Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym są cenami brutto, wrażonymi w polskich złotych (PLN). Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT.

3.      Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki. Aktualny cennik znajduje się na stronach Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta zawarcia umowy sprzedaży.

4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu znajdującego się w ofercie, w tym do wycofania i wprowadzenia nowego Towaru, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych lub dokonywania ich zmian. Cena Towaru w Sklepie internetowym może ulegać zmianom. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili dokonania Zamówienia.

5.      Sprzedawca zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich fotografii zamieszczonych na Stronie WWW i zabrania ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu, bez zgody autora.

6.      Towar Sklepu internetowego został wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem, a jego sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.      Wszelkie Towary dostarczane Klientowi na podstawie Zamówienia, Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć bez wad prawnych i fizycznych.

 

[Rejestracja w Sklepie]

§ 5

1.        W celu ułatwienia procesu składania zamówienia Sprzedawca umożliwia Klientowi założenie Konta.

2.        Rejestracja w Sklepie jest dokonywana online za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Podczas zakładania Konta niezbędne jest podanie danych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło indywidualnie ustawione przez Klienta.

3.        Po wypełnieniu formularza Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą konto jest aktywne.

4.        Założenie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne. Klient może zrezygnować z posiadania Konta w Sklepie w każdym czasie i zażądać jego usunięcia.

5.        W celu rezygnacji z Konta należy skontaktować się mailowo ze Sprzedawcą, zaś usunięcie Konta następuje niezwłocznie i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o  świadczenie usług drogą elektroniczną o prowadzenie konta Klienta.

6.        Za pośrednictwem Konta możliwe jest: składanie oraz modyfikowanie zamówień,  przeglądanie historii zamówień bądź korzystanie z innych możliwości dedykowanych zarejestrowanym Klientom.

[Zamówienie Towaru]

§ 6

1.      Zamówienie składane jest za pośrednictwem Strony WWW Sklepu internetowego poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie.  Złożenie zamówienia jest możliwe bez konieczności zakładania konta w Sklepie, z zastrzeżeniem, iż nie można złożyć zamówienia anonimowo czy pod pseudonimem.

2.      Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

3.      W przypadku zawierania umowy na odległość (za pośrednictwem Sklepu internetowego), informacje o Towarach w Sklepie internetowym m.in. ich opisy, ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

4.      Na procedurę złożenia zamówienia składa się w szczególności:

a.      wybór zamówionego Towaru;

b.      podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji umowy;

c.      oznaczenie adresu dostawy;

d.      wybór sposobu potwierdzenia transakcji (paragon, faktura);

e.      wybór formy płatności;

f.       zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;

g.      wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;

h.      kliknięcie w przycisk w Sklepie internetowym „Potwierdź zakup” lub o równoznacznej treści.

5.      Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i podanie niezbędnych danych w celu prawidłowego wykonania zamówienia (n.p.: imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

6.      Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się w chwili dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie przez Klienta łącznie dwóch czynności: wypełnienie Formularza zamówienia i kliknięcie w przycisk w Sklepie internetowym „Potwierdź zakup” lub inny równoważny. Przy czym do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy się kierować poleceniami wyświetlanymi na Stronie WWW).

7.      Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji i jest przetwarzane. Potwierdzenie zamówienia i jego przyjęcia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres podany podczas składania zamówienia, która zawiera co najmniej oświadczenie  Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

8.      Jeżeli Klient jest Konsumentem, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania umową zawartą na odległość Sprzedawca udzieli Konsumentowi informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Spełnienie tego obowiązku następuje poprzez zapoznanie Konsumenta z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia.

§ 7

1.            Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.            Dostawa jest odpłatna, chyba że umowa przewiduje inaczej.  Koszty dostawy określone są zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu.

3.            Istnieje możliwość osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy. Wówczas odbiór jest bezpłatny.

4.            Sprzedawca udostępnia następujące możliwości dostawy:

a.      przesyłka kurierska za pośrednictwem DPD;

b.      odbiór osobisty możliwy w siedzibie Sprzedawcy: ul. Górska 1a; 43-300 Bielsko-Biała – w Dni robocze od godz. 8:00 – 17:00 oraz w soboty od godziny 9:00–13:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

5.      Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 4 Dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Klienta (w praktyce do 2-3 dni). W przypadku zamówienia Towarów z różny, terminem dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy termin, przy czym nie może on przekroczyć 7 Dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.      w sytuacji wyboru płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy;

b.      w sytuacji wyboru płatności za pobraniem lub gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 8

1.                Towary są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod adres dostawy wskazany przez Klienta. W przypadku dostawy Towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, koszt oraz sposób doręczenia i zapłaty każdorazowo wymaga uzgodnienia ze Sprzedawcą. W chwili składania Zamówienia na Stronie WWW Klient wybiera sposób dostawy.

2.                Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem:

a.      firmy kurierskiej DPD.

3.               Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD doręczane są wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy oddziałów.

4.      Szczegółowe warunki dostawy Zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, są określone w regulaminie świadczenia usług, zamieszczonym na stronie: https://www.dpd.com.pl/Inne/Regulaminy.

5.         Firma kurierska DPD nie oferuje usługi wniesienia przesyłek o wadze powyżej 31,5 kg, jak również nie ma obowiązku wykonywania kontaktu telefonicznego poprzedzającego próbę doręczenia.

6.               Podczas odbioru przesyłki, w obecności kuriera, należy zwrócić szczególną uwagę na jej stan oraz zawartość.

[Płatność]

§ 9

1.      Sprzedawca  oferuje Klientowi następujące sposoby płatności:

a.      płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze paczki o wartości do….

b.      płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

c.      płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu;

d.      płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu imoje.pl – gdzie możliwe sposoby płatności określone są na stronie: https://www.imoje.pl. (szybkie przelewy, blik, płatność kartą oraz Twisto – odroczone płatności). Obsługę płatności prowadzi ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34;40-086 Katowice wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł wpłacony w całości,  NIP: 634-013-54-75;

2.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej bądź płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

3.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

[Zgodność Towaru z umową i reklamacje]

§ 10

 

1.        Sprzedawca jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi za wady fizyczne polegające na niezgodności Towaru z umową, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikały z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej.

2.        W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi i zgodności Towaru z umową, zakupiony Towar należy odesłać na Adres do doręczeń wraz z opisem reklamacji. W razie możliwości proszę dołączyć dowód zakupu. Dowód zakupu ułatwi rozpoznanie reklamacji, ale nie jest wymogiem koniecznym do jej rozpatrzenia.

3.        Po otrzymaniu reklamacji oraz reklamowanego Towaru, Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i prześle Klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni uważa się za uwzględnienie reklamacji. Dla zachowania terminu konieczne jest poinformowanie Klienta w tym terminie o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie ona zrealizowana w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o jej zasadności.

4.        Gwarancja jest udzielona tylko w przypadku, gdy wraz z wydaniem Towaru został wydany dokument gwarancji i tylko na warunkach określonych w tym dokumencie.

[Odstąpienie od umowy]

§ 11

 

1.        Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówień na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru.

2.        Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego przykładowy wzór  jest dostępny na dole strony, przed upływem terminu określonego w ust. 1 powyżej, na adres: Tomasz Hołysz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Hołysz Narzędzia i Serwis, ul. Górska 1a; 43-300 Bielsko-Biała.

3.        Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy zawarte są w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

4.        Konsument zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

5.        Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

6.        Sklep informuje Konsumenta, iż nie jest stroną kodeksu dobrych praktyk.

[Ochrona danych osobowych]

§ 12

 

1.        Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, tj. ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – od dnia obowiązywania Rozporządzenia.

2.        Dane osobowe Klientów wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO – od dnia jego obowiązywania. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń Klienta wynikających z zawartej umowy.

3.        Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

4.        Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5.        Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

6.        W przypadku wyrażenia przez Klienta wyraźnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego oferowanych do sprzedaży Towarów. W takim przypadku Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez jej wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  W przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – od dnia jego obowiązywania. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta.

7.        Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

8.        Sprzedawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania podejmie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych. Sprzedawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) – oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

 

[Polityka prywatności]

§ 13

 

1.      Sprzedawca informuje, iż podczas korzystania ze Sklepu internetowego w komputerze Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej jako pliki cookies) lub stosowane są inne technologie (Google analytics). Instalacja plików cookies jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego w szczególności zaś funkcjonalności wymagających autoryzacji.

2.      Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Klienta, nie są również za ich pomocą przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3.      Klient ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies  w swojej przeglądarce internetowej.

4.      Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Strony WWW http://kosiarkibielsko.pl/content/8-polityka-prywatnosci

[Newsletter]

§ 14

 

1.        Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia (odnośnik „Newsletter”).

2.        Przy wyrażeniu powyższej zgody, Klient będzie otrzymywał na podany przez siebie adres e-mail Newsletter Sklepu internetowego zawierający informacje handlowe a wysyłany przez Sprzedawcę.

3.        Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce www.kosiarkibielsko.pl/ ….. (odnośnik „Newsletter”).

[Postanowienia końcowe]

§ 15

1.        Wszelkie prawa do Strony WWW, a także materiałów (zdjęć, tekstów, grafik i innych plików) umieszczonych na Stronie WWW, są zastrzeżone. Bez zgody uprawnionego z praw autorskich oraz autora Sklepu internetowego, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej witrynie internetowej.  Nie może być też przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób.

2.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

3.        Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Sprzedawca informuje także Konsumenta, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe środki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz w zgodzie z odrębnymi przepisami.

4.        Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5.        Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

6.        Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:

a.           aktywne konto e-mail;

b.           urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką;

c.            aktualna wersja przeglądarki internetowej

7.        Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu, pod warunkami wskazanymi niżej. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie głównej Sklepu internetowego informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Klientów, posiadających Konta o jego zmianie za pośrednictwem korespondencji e-mail. Korzystanie przez Konsumenta z Konta po zmianie Regulaminu wymaga akceptacji Regulaminu w zmienionej treści. Zmiana Regulaminu nie dotyczy jednak Zamówień złożonych w Sklepie internetowym przed jej wejściem w życie.

8.        Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie WWW oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (link) zamieszczonego na stronie www.kosiarkibielsko.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9.        Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 i obowiązuje dla Zamówień złożonych po tej dacie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego Kosiarki Bielsko.pl

Informacje dla Konsumenta dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Pouczenie dla Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy

Klienci będący konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo odstąpienia od  umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę – Tomasza Hołysz, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Hołysz Narzędzia i Serwis, ul. Górska 1a; 43-300 Bielsko-Biała, e -mail: sklep@kosiarkibielsko.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zamieszczony został w Załącznik numer 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Proszę odesłać lub przekazać nam otrzymany Towar na Adres do korespondencji: ul. Górska 1a;43-300 Bielsko-Biała, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść dodatkowe koszty zwrotu Towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.